Integritetspolicy

      Vi Wallstreet Media AB, org. nr. 556424-2367, med adress Polhemsplatsen 5, 411 11 G?teborg (”Bolaget”) ansvarar f?r behandlingen av de personuppgifter som du l?mnar eller som vi samlar in om dig och behandlar personuppgifter i enlighet med g?llande lag, inklusive EU:s dataskyddsf?rordning. Med ben?mningarna ”vi, v?ra, v?rt och oss” nedan avses Bolaget.

      1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

      Vi behandlar b?de uppgifter som du l?mnar till oss och som vi samlar in fr?n dig.

      1.1 Personuppgifter som du l?mnar till oss

      N?r du som kontaktperson f?r din organisation anv?nder v?ra tj?nster eller k?per annonsutrymme, tidningar eller andra varor eller tj?nster fr?n oss, eller kontaktar oss via telefon, e-post eller brev, prenumererar p? v?rt nyhetsbrev, laddar ned material fr?n v?r hemsida eller deltar vid v?ra event behandlar vi de personuppgifter som du l?mnar till oss. Personuppgifter som du l?mnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, din e-postadress, din titel, organisationsnummer (f?r enskilda firmor), bankuppgifter (f?r enskilda firmor) samt uppgift om den organisation som du representerar.

      1.2 Personuppgifter som vi samlar in fr?n dig

      N?r du bes?ker v?r hemsida och laddar ned material samt n?r du prenumererar p? eller avregistrerar dig fr?n v?rt nyhetsbrev kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan r?ra sig om din IP-adress, vilka undersidor du har bes?kt p? v?r hemsida samt om du har ?ppnat v?r e-post. F?r mer information om de uppgifter som vi samlar in om dig via v?r hemsida, se v?r cookiepolicy.

      1.3 Personuppgifter om dig som vi f?r fr?n annan

      Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som inneh?ller personuppgifter om tredje part och behandlar d?rf?r s?dana personuppgifter. Om s? kr?vs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

      Varf?r och enligt vilken r?ttslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

      2.1 Avtal mellan oss och dig eller den organisation du f?retr?der

      Om du f?retr?der en enskild firma eller en organisation som vi har en aff?rsm?ssig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du l?mnat till oss eller som vi samlat in om dig i och f?r denna relation. Den lagliga grunden f?r v?r behandling av personuppgifter f?r dig som f?retr?der en enskild firma som vi har en aff?rsm?ssig relation med ?r att den ?r n?dv?ndig f?r att fullg?ra v?rt avtal med dig eller f?r att vidta ?tg?rder innan v?rt avtal ing?s. Den lagliga grunden f?r v?r behandling av personuppgifter f?r dig som f?retr?der en organisation som vi har en aff?rsm?ssig relation med ?r en intresseavv?gning, dvs. behandlingen ?r n?dv?ndig f?r ett ?ndam?l som r?r v?rt ber?ttigade intresse av att uppr?tth?lla och fullf?lja v?ra ?taganden i relationen. Detta betyder att v?rt intresse av att behandla dina personuppgifter som f?retr?dare f?r din organisation g?r f?re ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte l?mnar dina personuppgifter har vi inte m?jlighet att ha en aff?rsm?ssig relation med din organisation och att fullg?ra v?ra ?taganden mot organisationen.

      2.2 Marknadsf?ring av oss

      Vi kommer att behandla ditt namn, din e-postadress samt uppgift om den organisation som du representerar f?r att skicka erbjudanden till din organisation om v?ra varor, tj?nster och events. Den lagliga grunden f?r v?r behandling av dina personuppgifter ?r att den ?r n?dv?ndig f?r v?rt ber?ttigade intresse av att kunna marknadsf?ra produkter och tj?nster som vi tror att din organisation kan vara intresserad av. V?rt intresse av att behandla dina personuppgifter f?r att skicka erbjudanden till dig g?r f?re ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella f?rdelar som dessa erbjudanden inneb?r f?r din organisation.

      2.3 Bokf?ring

      Vi kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig och din enskilda firma eller din organisation och oss f?r bokf?rings?ndam?l. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, s?som namn, adress, organisationsnummer (f?r enskilda firmor), telefonnummer, e-postadress samt bankuppgifter (f?r enskilda firmor). Den lagliga grunden f?r v?r behandling av dina personuppgifter ?r att den ?r n?dv?ndig f?r att vi ska kunna f?lja v?ra r?ttsliga f?rpliktelser enligt bokf?ringslagen.

      3. Till vem l?mnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

      F?rutom av oss kan dina personuppgifter behandlas av andra. Vi kan komma att l?mna ut dina personuppgifter till v?rt moderbolag Stampen AB och andra bolag ing?ende i koncernen. Vi l?mnar ?ven ut dina personuppgifter till v?ra samarbetspartners och till v?ra tj?nsteleverant?rer som behandlar personuppgifter f?r v?r r?kning, s? kallade personuppgiftsbitr?den. Vi har avtal med v?ra personuppgiftsbitr?den som s?kerst?ller att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och v?ra instruktioner.

      Vi kan ?ven komma att dela dina personuppgifter f?r att till?ta en fusion, ett f?rv?rv eller en f?rs?ljning av alla, eller delar av, bolagets tillg?ngar.

      Vi l?mnar ut dina personuppgifter till advokatbyr?er och inkassobolag. Vi kan ?ven komma att l?mna ut dina personuppgifter till myndigheter som kr?ver att vi l?mnar ut s?dana personuppgifter.

      Vi och v?ra samarbetspartners och tj?nsteleverant?rer behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanf?r EU och EES, kommer vi att vidta ?tg?rder f?r att se till att personuppgifterna forts?tter att vara lika skyddade och ?ven vidta de ?tg?rder som kr?vs f?r att p? lagligt s?tt ?verf?ra personuppgifter till l?nder utanf?r EU och EES.

       

      4. Hur l?nge behandlar vi dina personuppgifter f?r de olika ?ndam?len?

      Vi behandlar bara personuppgifter s? l?nge som det finns ett behov av att bevara dem f?r att fullg?ra de ?ndam?l som uppgifterna l?mnades eller samlades in f?r. Samma personuppgift kan lagras p? flera olika st?llen f?r olika ?ndam?l. Detta kan inneb?ra att en uppgift som har tagits bort ur ett system f?r att den inte l?ngre ?r n?dv?ndig d?r och f?r det ?ndam?let, kan finnas kvar i ett annat system f?r ett annat ?ndam?l d?r personuppgiften fortfarande beh?vs.

      Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som ?r n?dv?ndig f?r att vi ska kunna fullg?ra ing?ngna avtal med dig eller din organisation.

      Vi kommer att behandla dina personuppgifter f?r att skicka erbjudanden till dig om oss s? l?nge vi har ett avtal med din organisation och ett ?r d?refter.

      Personuppgifter som vi behandlar f?r bokf?rings?ndam?l bevaras i sju ?r i enlighet med g?llande bokf?ringslagstiftning.

      Dina personuppgifter kan komma att sparas under l?ngre ?n vad som anges ovan om det beh?vs f?r att f?lja r?ttsliga krav eller myndighetsbeslut.

      5. Dina r?ttigheter

      Du har r?tt att, utan kostnad, skriftligen beg?ra att f? information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan ?ven n?r som helst beg?ra att vi r?ttar uppgifter om dig som ?r felaktiga. Du kan ocks? ha r?tt att be oss radera eller begr?nsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

      Om du inte har grund f?r din beg?ran eller din beg?ran ?r orimlig, t.ex. om du beg?r utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, f?r vi antingen v?gra att g? din beg?ran till m?tes, eller ta ut en avgift som t?cker de administrativa kostnader som din beg?ran medf?r f?r oss. Din beg?ran skickar du till oss p? v?ra kontaktuppgifter som anges nedan, se avsnitt 7.

      5.1 R?tt att inv?nda mot direktmarknadsf?ring

      Du kan n?r som helst inv?nda mot att dina personuppgifter behandlas f?r direktmarknadsf?ring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter f?r detta ?ndam?l ber vi dig att kontakta oss p? nedan angivna kontaktuppgifter, se avsnitt 7. Vi kommer d? att upph?ra med behandling av dina personuppgifter f?r detta ?ndam?l samt ta bort uppgifterna, f?rutsatt att vi inte beh?ver forts?tta behandla dem f?r n?got annat ?ndam?l enligt denna integritetspolicy.

      5.2 R?tt att l?mna in klagom?l

      Om du ?r missn?jd med hur vi behandlat dina personuppgifter ?r du v?lkommen att kontakta oss p? nedan angivna kontaktuppgifter, se avsnitt 7. Du har ocks? r?tt att ge in ett klagom?l avseende v?r personuppgiftsbehandling till:

      Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (Myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under ?r 2018)
      Box 8114
      104 20 Stockholm

      datainspektionen@datainspektionen.se

       

      6. Kontakta oss

      Du kan kontakta oss p? f?ljande s?tt:

      • via e-post:?info@www.qlfresh.com
      • via telefon: +46 31-774 38 40, eller
      • genom att skriva brev till eller bes?ka oss p? Polhemsplatsen 5, 411 11 G?teborg.

      Wallstreet Media har utsett Sanna Kindmark till dataskyddsombud, med uppgift att bl.a. ?vervaka att Wallstreet Medias behandling av personuppgifter sker i enlighet med g?llande lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ?r:

       

       

      Sanna Kindmark

      VD
      Direkt:?+46 31-774 38 40
      Mobil:?+46 767 67 68 02
      E-post:?sanna.kindmark@www.qlfresh.com

      MATERIAL

      H?r hittar du information om
      material och leverans.

      L?S MER H?R!

      MATERIAL

      H?r hittar du information om
      material och leverans.

      L?S MER H?R!

      Vi har kontor i G?teborg och Stockholm? ? ?|? ? E-post??info@www.qlfresh.com? ? |? ? Telefon, 031-744 38 40

      Vi har kontor i G?teborg och Stockholm
      E-post??info@www.qlfresh.com
      Telefon, 031-744 38 40

      欧美vivoestv高清